Kennemerland

Gebruikersvoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing bij het gebruik van de app JHub bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Kennemerland.

Toepasselijkheid
Onderstaande voorwaarden zijn aanvullend op de gebruiksvoorwaarden bij het koppelen van JHub met het dossier en van toepassing op het gebruik van JHub en de diensten die binnen de app door het Centrum voor Jeugd en Gezin Kennemerland worden aangeboden.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin Kennemerland B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Velserbroek en kantoorhoudende aan de (1991 JL) Kleermakerstraat 51A te Velsenbroek, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 62008803 (hierna: “CJG”).

U dient deze voorwaarden voor het gebruik van de diensten zorgvuldig te lezen. Door de app te gebruiken in combinatie met een dossier van CJG Kennemerland  (waaronder ook verstaan wordt het koppelen van de app aan het dossier), verklaart u zich akkoord met de toepasbaarheid van deze voorwaarden.

Doel van de app
Met de app wil het Centrum voor Jeugd en Gezin de gebruiker meer mogelijkheden bieden om gebruik te maken van de dienstverlening van het CJG. Daarnaast biedt de app de mogelijkheid op een veilige manier te communiceren met de hulpverleners van het CJG. De app kent vier modules:

 

  • Inzage: de gebruiker heeft op elk gewenst moment inzage in welke medewerker, op welk moment en met wel doel het digitale dossier heeft ingekeken of bewerkt.
  • Dossier: de gebruiker kan de informatie lezen die de CJG-medewerker in het dossier heeft genoteerd. Denk hierbij aan gespreksverslagen of gemaakte afspraken.
  • Taken: de gebruiker kan feedback geven op de informatie die in het dossier staat. Ook is er de mogelijkheid om vragenlijsten in te vullen.
  • Informatie: de gebruiker kan opvoedinformatie raadplegen. Voor de CJG-medewerker is het mogelijk leestips klaar te zetten voor het vervolg van het hulpverleningstraject.


Toegang, identificatie en beëindigen toegang
Toegang tot een dossier via de app is mogelijk voor een gebruiker die ondersteuning krijgt van het CJG.

 

  • Toegang aan derden wordt alleen verstrekt op uitdrukkelijk verzoek van de gebruiker zelf of de gebruiker met ouderlijk gezag. Indien er onduidelijkheid is over de identiteit en/of relatie met de jeugdigen wordt gevraagd naar legitimatie.
  • Gebruik van de app is alleen mogelijk als de gebruiker beschikt over een mobiele telefoon (Android of iOS), een mailadres voor de aanmeldingscode en een SMS bericht kan ontvangen voor de pincode
  • De gebruiker heeft altijd het recht om het gebruik van de app te beëindigen.
  • Het Centrum voor Jeugd en Gezin beëindigt de toegang tot het digitale dossier via de app op verzoek van de gebruiker of om andere haar moverende redenen.
  • De gebruiker is verplicht de inlogcode voor de app strikt vertrouwelijk te houden en niet aan derden ter beschikking te stellen. De gebruiker is aansprakelijk voor alles wat er gebeurt doordat anderen van zijn/haar inloggegevens gebruik maken, met of zonder zijn/haar toestemming of wetenschap.
  • De toegang tot de app kan ongedaan worden gemaakt bij oneigenlijk gebruik, schade of een ander gevaar voor het functioneren van de app. Het Centrum voor Jeugd en Gezin zal bij oneigenlijk gebruik zo nodig aangifte doen bij de politie.


Privacy
Op het gebruik van de app gekoppeld aan het dossier is de privacyverklaring van het Centrum voor Jeugd en Gezin van toepassing, waar de gebruiker mee instemt door de app te koppelen aan het dossier.

Degenen die bij de begeleiding van de gebruiker betrokken zijn, hebben toegang tot het digitale dossier en mogen onderling gegevens opvragen en uitwisselen indien dat noodzakelijk is voor deze begeleiding. Meerdere medewerkers kunnen betrokken worden bij de hulpverlening van u of uw kind. Wanneer u of uw kind een vraag heeft op een moment dat uw vaste hulpverlener niet beschikbaar is, wanneer er een administratieve handeling gedaan moete worden of wanneer advies van een gedragswetenschapper nodig is. Alle medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin gaan vertrouwelijk om met de (persoons)gegevens die de gebruiker via de app verstrekt. CJG-coaches en gedragswetenschappers zijn gebonden aan het beroepsgeheim, alle overige medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin hebben een geheimhoudingsplicht. Zij mogen persoonsgegevens alléén aan derden verstrekken nadat de gebruiker daarvoor toestemming heeft gegeven.

Gegevens over het gebruik van de app worden vastgelegd en kunnen gebruikt worden voor statistische overzichten en onderzoek. Gegevens uit het digitale dossier van de gebruiker kunnen alleen geanonimiseerd gebruikt worden voor onderzoek.

Beschikbaarheid
De app is onderhevig aan (technisch) onderhoud en zal niet zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. Het Centrum voor Jeugd en Gezin  kan derhalve niet garanderen dat de app op het toestel (foutloos) functioneert.
Daarnaast kan het Centrum voor Jeugd en Gezin het gebruik van de app (tijdelijk of blijvend) staken, zonder de gebruiker daar voorafgaand over te waarschuwen. Het Centrum voor Jeugd en Gezin is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering, wijziging of beëindiging van onze diensten

Aansprakelijkheid
Ondanks de zorg, die de ontwikkelaars en het Centrum voor Jeugd en Gezin hebben besteed aan de samenstelling van de app, kunnen onvolkomenheden ontstaan. Het Centrum voor Jeugd en Gezin spant zich in juiste informatie aan te bieden, maar verstrekt geen enkele garantie dat de aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Het Centrum voor Jeugd en Gezin aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte schade door het gebruik van de app.

Intellectueel eigendomsrecht
Het Centrum voor Jeugd en Gezin en haar leverancier behouden alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alle op of via onze diensten aangeboden informatie (waaronder alle teksten en grafisch materiaal). Het is niet toegestaan informatie van diensten te kopiëren, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Centrum voor Jeugd en Gezin. U mag informatie van onze diensten wel afdrukken of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Verwijzing naar andere informatiebronnen
In de app staan verwijzingen naar verschillende internetsites die, door anderen dan het Centrum voor Jeugd en Gezin, worden beheerd. Deze verwijzingen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uitgezocht. Het Centrum voor Jeugd en Gezin draagt echter geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze informatiebronnen, noch voor informatie, software, producten en diensten die op deze internetsites aangeboden worden.

Wijzigingen
Het Centrum voor Jeugd en Gezin behoudt zich het recht voor de op of via onze diensten aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van gebruiksvoorwaarden, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Indien de gebruikersvoorwaarden worden gewijzigd, treden deze in werking vanaf het moment van publicatie. Bij continuering van het gebruik van de app aanvaardt de gebruiker de gewijzigde voorwaarden.

Toepasselijk recht
Op onze diensten is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met onze diensten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Contact
Heeft u nog vragen over de app? Dan kunt u terecht bij uw CJG-coach. Wilt u een nieuwe aanmeldcode aanvragen? Dat kan via de mail: cjgadministratie@cjgkennemerland.nl.

Versie: 28 september 2021

Cookies

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat je de beste ervaring met onze website hebt. Lees meer

Informatie & Advies

Het CJG is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar via onderstaande e-mail adressen:

Het CJG is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar via onderstaande telefoonnummers:

IJmond
Haarlem & Zandvoort
Bloemendaal