"Het was maar een kleine vraag, maar ze namen echt de tijd voor me"
De vader van Max belde met het Informatie & Adviesteam

Ouderraad

De meeste basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs (VO) en scholen voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (BVE) hebben een ouderraad. De ouderraad heet ook wel oudercommissie.

Wat is een ouderraad?

De ouderraad is een door alle ouders gekozen groep die zich inzet voor de belangen van de kinderen en hun ouders op school. De raadsleden worden meestal gekozen door middel van verkiezingen. Een ouderraad vergadert ongeveer zes keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. Je kunt er dus bij aanwezig zijn zonder dat je lid bent van de ouderraad.

Brugfunctie

De ouderraad vormt een brug tussen docenten en ouders. Soms bemiddelt de ouderraad zelfs tussen het schoolbestuur en de ouders. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn wanneer er een conflict is ontstaan. De ouderraad adviseert de medezeggenschapsraad bij belangrijke beslissingen die voor ouders relevant zijn, en kan ook eisen dat de medezeggenschapsraad een advies doorgeeft aan het schoolbestuur.

De ouderraadvergadering

Meestal organiseert de ouderraad eenmaal per jaar een vergadering voor alle ouders. In die vergadering legt de ouderraad verantwoording af over het gevoerde beleid. Ook overlegt de ouderraad met de ouders over het beleid voor de toekomst. Tijdens die vergadering gaat het in ieder geval over:

  • de hoogte van de ouderbijdrage en wat ermee gebeurt;
  • het jaarverslag en het financiële verslag over het afgelopen schooljaar;
  • de begroting en planning voor het komende schooljaar.

Soms wordt er een lezing of een andere activiteit aan gekoppeld om ervoor te zorgen dat er zo veel mogelijk ouders komen. Bij problemen die van belang zijn voor ouders, kan de ouderraad de ouders bijeenroepen voor overleg.

Activiteiten

De ouderraad organiseert verder activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat zoals:

  • culturele activiteiten, muziekactiviteiten of een kunstmarkt;
  • een afscheidspresentje voor geslaagde examenkandidaten;
  • buitenschoolse activiteiten;
  • workshops en informatieavonden voor ouders en verzorgers.

De ouderraad zal alle ouders over deze activiteiten informeren en ze erbij betrekken.

Ouderbijdrage

De ouderraad heeft geld nodig voor deze activiteiten en vraagt daarom aan alle ouders een vrijwillige bijdrage. Je bent dus niet verplicht te betalen, maar zonder budget kunnen er geen activiteiten voor de leerlingen georganiseerd worden.

Filmpje: Fiona over betrokkenheid bij de middelbare school

Bron: Opvoedinformatie Nederland

Als ouder is het belangrijk om betrokken te blijven bij de middelbare school en het huiswerk van je kind. In dit filmpje legt Fiona uit hoe je betrokken kunt blijven.

Goedgekeurde informatie!

Het keurkmerk van de betrouwbare opvoedinformatie van Opvoedinformatie Nederland Opvoedinformatie Nederland zorgt er met ouders en deskundigen uit de wetenschap en praktijk voor dat deze informatie betrouwbaar en actueel blijft.
Laatst gewijzigd op: maart 4, 2013

Cookies

Wij gebruiken cookies voor statistieken die ons helpen onze site te verbeteren. Door deze site te gebruiken, zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen, gaat u hiermee akkoord.

Informatie & Advies

Het CJG is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar via onderstaande e-mail adressen:

Het CJG is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar via onderstaande telefoonnummers:

IJmond
Haarlem & Zandvoort
Bloemendaal